ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met DJ Helmsman.

Goed dat je interesse stelt in de Algemene Voorwaarden! Deze zijn allemaal wat technisch. Ik heb nog nooit mijn algemene voorwaarden hoeven te gebruiken en dat wil ik graag zo houden. Samen nemen we de verantwoordelijkheid om van jullie feest een succes te maken! Kort gezegd komen mijn algemene voorwaarden neer op de volgende punten:
– We spreken samen de prijs af en daar wordt in principe niks aan veranderd;
– Jullie zorgen ervoor dat ik mijn werk naar behoren kan doen;
– Doordat jullie mij goed inlichten, ben ik overal van op de hoogte en sta ik niet voor verassingen;
– Ik doe er alles aan om onze afspraken na te komen, zodat jullie gegarandeerd een mooi feestje hebben!

DEFINITIES

Opdrachtnemer: DJ Helmsman / Sjors Stuurman – auteur, gevestigd te Vlaardingen en zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Rotterdam) onder nummer 87615665. Hierna te noemen: Opdrachtnemer.

Opdrachtgever: De persoon die aan DJ Helmsman een verzoek heeft gedaan om tegen betalingen werkzaamheden te verrichten. Hierna te noemen: Opdrachtgever.

Apparatuur: Voor het optreden benodigde zaken zoals onder andere: Mengpanelen en/of draaitafels, cd-spelers, licht en geluid installaties.

Plaats van het optreden: De door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen locatie, door Opdrachtgever te voorzien van alle faciliteiten om het optreden te kunnen geven.

Tijdsduur: De vooraf afgesproken tijdsduur van het optreden en de datum hiervan.

Meerwerk: Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn vastgesteld en door de Opdrachtgever worden gewenst.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Artikel 2. Geldigheid en Toepasselijkheid

2.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, handelingen en optredens van Opdrachtnemer.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

3.2 Alle offertes van Opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van  30 dagen, zegge een maand.

3.3 De Opdrachtgever kan op grond van de vrijblijvende offerte, binnen de genoemde termijn van 1 maand, besluiten Opdrachtnemer een definitieve opdracht te verstrekken.

3.4 Opdrachtnemer is verplicht om binnen de genoemde termijn van 30 dagen na ontvangst daarvan, de definitieve opdracht van de Opdrachtgever schriftelijk uit te werken waarin in elk geval de datum, locatie, duur van het optreden, tijdstip van het optreden en de prijs staan vermeld.

3.5 In geval van opdracht, dient de Opdrachtgever een kopie van de offerte en/of overeenkomst, ondertekend door de Opdrachtgever, binnen 30 dagen terug te zenden of per e-mail te bevestigen met als bijlage de offerte/opdrachtbevestiging.

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot optredens

4.1 De Opdrachtgever is verplicht te garanderen:

– Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de artiest(en) en/of de apparatuur.

– Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten bevinden zoals elektriciteit, water, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen en parkeergelegenheid.

Artikel 5. Annulering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst en de opdracht, reeds afgesloten of niet, te weigeren en of te beëindigen indien Opdrachtnemer hier een goede reden voor heeft.

5.2 Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van

0 %: wanneer er 30 dagen voor het optreden wordt geannuleerd

25%:  van het totaalbedrag, als tussen de 29 en 7 dagen van te voren wordt geannuleerd

75%: van het totaalbedrag wanneer er 7 dagen van te voren wordt geannuleerd

100%: van het totaalbedrag wanneer op de dag zelf wordt geannuleerd

Artikel 6. Onuitvoerbaarheid

6.1 Overmacht – Gewapend conflict, oorlog e.d. – Arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden aangeleverde, elektriciteit. – Extreem noodweer

6.2 In geval van overmacht zal de Opdrachtgever Opdrachtnemer nog gedurende een maand de gelegenheid geven, haar optreden te verzorgen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

6.3 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op vergoeding, of tegemoetkoming in de kosten. Opdrachtnemer zal dan een zo veel mogelijk bevredigende oplossing proberen aan te bieden.

Artikel 7. Prijzen

7.1 Prijzen in de offertes zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, optreden, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalingen, geldend op de dag van verzending van de offerte en de geldigheidsduur van de offerte.

7.2 Prijsverhogingen na 2 maanden zijn voor risico van de Opdrachtgever. In dat geval heeft de Opdrachtgever het recht om, hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

Artikel 8. Betalingen

8.1 Betaling door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. De betaling mag na afloop van de geleverde dienst betaald worden binnen de betaaltermijn van 14 dagen na het versturen van de factuur door de Opdrachtnemer.

8.2 Indien de betalingstermijn van door de Opdrachtnemer verzonden facturen is verstreken is de Opdrachtgever met ingang van de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim en een onmiddellijk opeisbare rente verschuldigd van 1% per maand.

8.3 Alle kosten, zowel in als buiten rechte, de kosten van rechtskundige bijstand van de Opdrachtnemer daaronder begrepen, die de Opdrachtnemer moet maken ten gevolge van een niet nakomen door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incasso kosten worden berekend overeenkomstig de wet.

8.4 Betaling geschiedt zonder enige inhouding, verrekening of compensatie door de Opdrachtgever.

Artikel 9. Klachten

9.1 Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 Opdrachtnemer geeft onder geen beding het totaalbedrag van het feest terug aan de Opdrachtgever in geval van klachten. De Opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te vragen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1 De Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2 De Opdrachtgever is ervoor aansprakelijk dat de locatie waar de Opdrachtnemer zal draaien beschikt over de juiste licenties van BUMA/STEMRA/SENA. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle vorderingen en kosten ter zake.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.

11.2 Opdrachtnemer kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke.

11.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.) wanneer het optreden buiten plaatsvindt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Versie: 30-03-2023

Contactgegevens DJ Helmsman

Sjors Stuurman
KvK: 87615665
djhelmsman@sjorsstuurman.nl

nl_NLDutch